No Image

สถาบันดนตรี Music Square

May 30, 2017 Poj1128 0

เราคือสถาบันดนตรีที่มุ่งเน้นทักษะดนตรีด้านการปฏิบัติเป็นหลัก การฝึกซ้อมโดยมีโอกาสได้สัมผัสกับนักร้องหรือนักดนตรีอาชีพที่มีประสบการณ์การแสดงสูง จะทำให้เข้าใจเทคนิคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการซ้อม ยิ่งซ้อมมาก ก็ยิ่งเข้าใจ ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งทำได้ดีขึ้น ยิ่งพัฒนาฝีมือของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว การเรียนดนตรีหรือร้องเพลงนั้น มีหลากหลายวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเข้าประกวดแข่งขัน เพื่ออยากเล่นดนตรีเป็นหรือร้องเพลงได้ตามความใฝ่ฝันที่เคยมี รวมถึงการร้องเพลงเพื่องานเข้าสังคมต่างๆ เป็นต้น  เราจึงมุ้งเน้นด้านการแสดงหรือการปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยเสริมในส่วนของความรู้หรือทักษะเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการแสดงหรือปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก P erform – เนื่องจากผู้ที่สนใจจะเรียนดนตรีหรือร้องเพลงนั้น มีหลากหลายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น  เพื่อศึกษาต่อทางด้านสาขาวิชาดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น […]

No Image

Thailand Singing Contest

May 28, 2017 Poj1128 2

การประกวดร้องเพลงของสยามกลการมิวสิคฟาวน์เดชั่น แต่เดิมนั้นมีการประกวดร้องเพลงระดับประเทศ ภายใต้ชื่อ นิสสัน อวอร์ด และระดับยุวชน ยามาฮ่า อวอร์ด หรือที่เรียกว่าการประกวดร้องเพลง สยามกลการ ภายใต้การดูแลของคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช โดยภายใต้ชื่อเดิมนั้นได้สร้างนักร้องระดับประเทศหลายคนที่มีผลงานดังถึงปัจจุบัน เช่น ธงไชย แมคอินไตย์ เริ่มต้นมาจากเวทีสยามกลการเช่นกัน นอกจากนั้นเวทีนี้ยังสร้างศิลปินดังหลายคน ดังนี้ อรวี สัจจานนท์ (นักร้องดีเด่นประเภทเพลงไทยสากล พ.ศ. 2526) รวิวรรณ จินดา (นักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงสากล […]

No Image

The YAMAHA Sound To Siam Big Band

May 28, 2017 Poj1128 0

วงดนตรี The Yamaha Sound เป็นวงดนตรี Big Band ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ.2523 โดย อ.สันทัด สันทัด ตัณฑนันทน์ และคุณไพบูลย์ ปรัชญานุสรณ์ ได้ร่วมกันเขียนโครงการก่อตั้งวงดนตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และยกระดับวงดนตรีในประเทศไทยให้มีมาตรฐานที่ดีและสนับสนุนให้อาชีพการเล่นดนตรีกว้างขวางมากขึ้น และเมื่อนำเสนอไปยัง บ.สยามกลการ โดย ดร.ถาวร พรประภา และคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในขณะนั้น มีความสนใจและอนุมัติโครงการแล้ว จึงได้สรรหาหานักดนตรีระดับแนวหน้าของเมืองไทยรวมกับนักดนตรีส่วนหนึ่งของวง […]