สถาบันดนตรี Music Square

เราคือสถาบันดนตรีที่มุ่งเน้นทักษะดนตรีด้านการปฏิบัติเป็นหลัก การฝึกซ้อมโดยมีโอกาสได้สัมผัสกับนักร้องหรือนักดนตรีอาชีพที่มีประสบการณ์การแสดงสูง จะทำให้เข้าใจเทคนิคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการซ้อม ยิ่งซ้อมมาก ก็ยิ่งเข้าใจ ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งทำได้ดีขึ้น ยิ่งพัฒนาฝีมือของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว การเรียนดนตรีหรือร้องเพลงนั้น มีหลากหลายวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเข้าประกวดแข่งขัน เพื่ออยากเล่นดนตรีเป็นหรือร้องเพลงได้ตามความใฝ่ฝันที่เคยมี รวมถึงการร้องเพลงเพื่องานเข้าสังคมต่างๆ เป็นต้น  เราจึงมุ้งเน้นด้านการแสดงหรือการปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยเสริมในส่วนของความรู้หรือทักษะเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการแสดงหรือปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก

erformเนื่องจากผู้ที่สนใจจะเรียนดนตรีหรือร้องเพลงนั้น มีหลากหลายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น  เพื่อศึกษาต่อทางด้านสาขาวิชาดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเข้าประกวดแข่งขัน เพื่ออยากเล่นดนตรีเป็นหรือร้องเพลงได้ตามความใฝ่ฝันที่เคยมี รวมถึงการร้องเพลงเพื่องานเข้าสังคมต่างๆ เป็นต้น  เราจึงมุ้งเน้นด้านการแสดงหรือการปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยเสริมในส่วนของความรู้หรือทักษะเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการแสดงหรือปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก

iagnosisเนื่องจากการเล่นดนตรีหรือร้องเพลงจำเป็นต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะหลายด้าน และเกี่ยวข้องกับการใช้สรีระอย่างถูกต้อง เช่น การนั่งเล่นดนตรี การยืนร้องเพลง การหายใจ การใช้ลมอย่างถูกต้อง การพัฒนาเสียงให้มีคุณภาพ และการฟัง เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดมากมายในการพัฒนาสรีระส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีความสัมพันธ์กัน จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการวินิจฉัยได้ว่า ผู้เรียนจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาในส่วนใดบ้าง เพื่อให้สามารถแสดงหรือปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์

ustomer Centric – เนื่องจากผู้เรียนมีหลากหลายกลุ่มที่แตกต่างกัน เช่น เพศ วัย อาชีพ รายได้ ความรู้ และทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีหรือการร้องเพลง ดังนั้นผู้เรียนจึงมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เราคำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้ จึงมองลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือเป็นศูนย์กลางเพื่อให้สามารถกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนให้ได้มากที่สุด และตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

ctivities – การเน้นเรื่องการแสดงหรือการปฏิบัติเป็นหลักนั้น สิ่งสำคัญที่สุดจึงอยู่ที่การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงในสภาพแวดล้อมจริง คือการแสดงบนเวทีจริงและแสดงต่อหน้าผู้ชมจริงๆ ดังนั้น การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนที่จะทำให้สามารถพัฒนาทักษะให้สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*